گروه پرسش احکام
کدرهگیری 981
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطاعت از والدین در مسئله تحصیل

بسم اللَه الرحمن الرحیم. والدین حقیر را مجبور به ادامه تحصیل در دانشگاه می نمایند و در عین حال بارها تجربه نموده ام بودن در فضای دانشگاه و همچنین گذران وقت در مطالب بعضا واهی و بلافائده(ازلحاظ اخروی) که آنجا عرضه میشود موجب تشدید کدورت باطن گشته و مرا ازهدف اصلی عبودیت و و خو گرفتن با مطالب عالیه و طمانینه و ارتکاز نفس باز میدارد و هرگاه از آن فضا و دروسی که کدورت زا است فاصله میگیرم سبکی روح و شوق به تعالی کاملا محسوس است.(این مساله بارها تجربه شده) حال جائز است باحفظ احترام و ادب نسبت به والدین ازخواسته و اجباری که آنان درخصوص ادامه تحصیل دارند صرف نظر نمایم؟؟
هوالعلیم
نسبت به مسئلهی تحصیل، والدین نمیتوانند فرزند را شرعاً مجبور به رشتهی خاصی نمایند.