گروه پرسش احکام
کدرهگیری 982
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرکت در جلسات در صورت نارضایتی مادر

سلام علیکم
اگر پدر نسبت به فرزند تشویق و ترغیب به شرکت در جلسات حضرتعالی بنماید و مادر از اینکه فرزندش در این مسیر است به شدت دلگیر و ناراحت شود وظیفه فرزند چیست ؟
هو العلیم
در صورت تعارض بین دو نظریه مختلف از آنجا که پدر ولایت بر فرزند دارد ، نارضایتی مادر جایگاهی نخواهد داشت. و از این مطلب گذشته تشخیص راه صحیح ،حقّ مسلّم هر فرد است و هیچ کدام از والدین نمی توانند فرزند را مجبور به اختیار مسیر و مکتب خاصی نماید.