گروه پرسش احکام
کدرهگیری 983
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از سیمکارت رایتل

به نظرحضرتعالی استفاده ازسیم کارتهای رایتل اشکال دارد؟
اگربرای فرداستفاده کننده مفسده آور نباشد.
هوالعلیم
اشکال ندارد.