گروه پرسش احکام
کدرهگیری 991
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث

من پدرم در سن 52 سالگی 3 سال پیش فوت کردند اما پدربزرگم هنوز در قید حیات هستند  میخواستم بدانم بعد از فوت پدربزرگ، من جای پدرم و به اندازه سهم پدرم بین خواهر و برادرش ارث خواهم برد؟
هوالعلیم
خیر