گروه پرسش احکام
کدرهگیری 992
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارث بردن مادر از دختر

پدری سالها پیش فوت نموده و از او زمینی به ارث مانده و انحصار وراثت هم انجام شده و درسال83 یکی از دختران این پدر(متوفی) خود فوت میکند و مادر او 6 ماه بعد فوت می کند و الان خواهر و برادرهای دختر مدعی هستند که ما از طریق مادر که بعد از دختر فوت کرده در سهم دختر فوت شده سهم داریم! سؤال:آیا با وجود 1پسر و 2دختر وشوهر از این دختر به مادر از سهم زمین ارثی میرسد؟ اگر میرسد به چه میزان است؟
هوالعلیم
سهمی که پس از فوت دختر به مادر او می رسد به فرزندان آن مادر منتقل می شود.