گروه پرسش احکام
کدرهگیری 996
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از مال یتیم

آیا از مال خانمی که شوهرش به رحمت خدا رفته و دو فرزند دارد و حقوقی که دریافت می کند مخلوط است با مال فرزندان یتیمش میتوان استفاده کرد به این معنی که می شود وقتی به خانه آنها به صورت میهمان می رویم از غذاها و خوراکی هایی که با این حقوق تهیه شده استفاده کرد ؟
هوالعلیم
چنانچه آن خانم نسبت به مسائل شرعی اهتمام داشته باشد ایرادی ندارد.