گروه پرسش احکام
کدرهگیری 997
تاریخ ثبت 1439/02/15
انحصار وراثت

آیا انحصار وراثت در مورد متوفّی دارای وارث و ماترکه الزامی است یا می توان موکول به آینده کرد در صورتی که الزام دارد سهم دولت چقدر است؟
هوالعلیم
بنده از سهم دولت اطّلاعی ندارم ولی انحصار وراثت الزامی نیست.