گروه پرسش احکام
کدرهگیری 998
تاریخ ثبت 1439/02/15
انحصار وراثت

با سلام در صورتي كه متوفي شافعي مذهب باشد اما همسر وتنها فرزندش شيعه باشند وحصر وراثت فقط همسر ودختر را وارث خوانده باشد درصورتي كه برادر وخواهر متوفي با استناد به استفتا ئيه در منطقه شافعي نشين در رديف سوم وچهارم وراث نوشته شده باشند حصر وراست قبلي با وجود اجراي حكم باطل مي شود يا خير لطفا مرا راهنمايي فرماييد حكم شرعي و قانوني آن چيست . متشكرم
هوالعلیم
حکم شرعی انحصار ارث در فرزند و همسر او می باشد و برادران متوفی سهمی ندارند.