گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2323
تاریخ ثبت 1439/02/15
جلسات خدا شناسی

سلام
بسیار مشتاق در جلسات خدا شناسی و اصول عقاید که باعث ثابت و یقین قلبی من می شود شرکت کنم اگر امکان دارد آدرس چند جلسات را به من بدهید
هوالعلیم. بنده اطلاعی ندارم.