گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2331
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن ورود به حوزه

برای رفتن به حوزه علمیه از چند سالگی خوب است

هوالعلیم

استعداد و آمادگی فرد شرط است نه سن.