گروه سئوال اخلاق وعرفان
کدرهگیری 260
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراقبات دوران شیردهی

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم اگرممکن است اعمال ومراقبات وتغذیه وادعیه و مطالب ومسایل مربوط به دوران شیردهی ازنظراسلام واولیاء رابیان بفرمایید
هوالعلیم باید از غذاهای شبهه ناک اجتناب ورزید و دائم الوضوء بوده و از قرائت قرآن غفلت نورزید و بچه را بدست هر فردی نسپرید. محیط را از موسیقی و کار حرام پاک نمائید.