منظومه

الهیات بالمعنی الاخص - فریده ۱:‌ ذات واجب تعالی (تعداد جلسات: 0)