کتاب صوتی

معاد شناسی ج1 (تعداد بخشها: 9)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب معادشناسی جلد اول.اين مجموعه شامل 75 مجلس در ده مجلّد در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و نحوۀ تبدّل نشأۀ غرور به عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوي خدا و غاية الغايات بوده و در آن مباحثي همچون: عالم صورت و برزخ و نحوة ارتباط ارواح در آنجا با اين عالم، كيفيّت خلقت فرشتگان و وظائف آنها، نفخ صور و مردن و سپس زنده شدن تمام موجودات و قيام انسان در پيشگاه حضرت احديّت، عالم حشر و نشر و حساب و كتاب و جزاء و عرض و سؤال و ميزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ، با استفاده از آيات قرآن و اخبار معصومين و ادلّۀ عقليّه و فلسفيّه و مطالب ذوقيّه و عرفانيّه بنحو أوفي و أوفر مطرح گشته است.

توضیحاتمقدمه از صفحه (3-9)

توضیحاتمجلس اوّل: حقائق و اعتباریات‌ از صفحه(13-46)

توضیحاتمجلس دوم: زندگى موقّت و حیات جاودان‌ از صفحه(49-76)

توضیحاتمجلس سوم: سبب ترس از مرگ‌ از صفحه(79-114)

توضیحاتمجلس چهارم: بهترین سرمایه تكامل و تعالى‌ از صفحه(117-153)

توضیحاتمجلس پنجم: مجانست خواب و مرگ‌ از صفحه(157-198)

توضیحاتمجلس ششم: عمل فرشتگان قبض ارواح و ملك الموت عین عمل خداست‌ از صفحه(201-245)

توضیحاتمجلس هفتم: قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است‌ از صفحه(249-289)