معاد شناسی ج1 - جلسه9

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس هفتم: قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است‌ از صفحه(249-289)