سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/11/13

توضیحاتقم : علت غربت اولیاء الهی - دیدار رفقای قزوین و اراک در