مبانی اسلام

مدت زمان

علت غربت اولیاء الهی - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : علت غربت اولیاء الهی - دیدار رفقای قزوین و اراک در