سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/04/04

توضیحاتمجمع تحقیق : قم - اهمیت نشر و ترویج مطالب و مبانی اولیاء الهی -