سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/10/28

توضیحاترابطه و تاثیر مستقیم اعمال انسان بر نفس او -