سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/11/18

توضیحاتکرج : ضرورت تواضع قلبی سالک نسبت به رفقای طریق