معادشناسی - جلسه7

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/08

توضیحاتموضوع: خفاء جنبۀ وجه‌ الخلقي‌، و ظهور جنبۀ وجه‌ اللَهي‌ در قيامت‌ 1 هر چيزي‌ جز وجه‌ خدا، فعلاً فاني‌ و هالك‌ است‌ 2 وجه‌ خلقي‌ اشياء، پيوسته‌ فاني‌ و وجه‌ الهي‌ آنها پيوسته‌ باقي‌ است‌ 3 روايات‌ وارده‌ در فناء وجه‌ خلقي‌ و بقاء وجه‌ ربّي‌ 4 احتجاج‌ حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ در بقاء روح‌ 5 زنده‌ كردن‌ جبرائيل‌ دو مرده‌ را در بقيع‌ براي‌ رسول‌ اللَه‌ صلی اللَه علیه و آله وسلم 6 اشكالات‌ وارده‌ بر انعدام‌ زمان‌ بين‌ دو نفخ‌ صور. 7 يگانه‌ راه‌ دفع‌ إشكال‌ از روايات‌ نفخ‌ صور كه‌ تحديد به‌ زمان‌ شده‌ است‌ 8 كيفيّت‌ تعدّد وجه‌ خلقي‌ و وجه‌ ربّي‌ موجودات‌ 9 دوئيّت‌ جنبۀ وجه‌ خلقي‌ و وجه‌ اللَهي‌ بر اساس‌ نظر اعتباري‌ و حقيقي‌ 10 كسيكه‌ از جنبۀ وجه‌ اللَهي‌ به‌ موجودات‌ بنگرد، معاني‌ توحيدي‌ را مي‌يابد 11 وجه‌ خَلقي‌ بر اساس‌ مجازي‌، و وجه‌ اللَهي‌ بر اساس‌ نظر حقيقي‌ است‌ 12 فاني‌ نديدن‌ موجودات‌ را در ذات‌ الهي‌، ناشي‌ از دوبيني‌ است‌