معادشناسی - جلسه8

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/09

توضیحاتدر قیامت در عین نور و اشراق کفّار و فجّار محجوبند