معادشناسی - جلسه12

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/13

توضیحاتشیئت اشیاء به صورت آنهاست نه به ماده آنها