معادشناسی - جلسه11

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/12

توضیحاتبارش باران حیات برای مردگان