معادشناسی - جلسه15

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/16

توضیحاتموضوع:معاد جسمانی عنصری وعالم عَرض ،وحشر تمام موجودات 1 حضور انسان‌ نزد خداوند با بدن‌ سيّال‌ از تولّد تا مرگ‌ 2 احاطۀ نفس‌ بر تمام‌ عوالم‌، در مقام‌ جمع‌ الجمع‌ 3 سيطرۀ انسان‌ بر اعمالش‌ در مقام‌ بقاءِ باللَه‌، به‌ علم‌ حضوري‌ است‌ نه‌ حصولي‌ 4 عالم‌ عرض‌ و حضور انسان‌ در پيشگاه‌ خداوند عزّ وجلّ 5 مقام‌ عرض‌ كفّار بر آتش‌ دوزخ‌ 6 مقدّمات‌ هفتگانه‌، معاد مادّي‌ عنصري‌ را نيز، ثابت‌ مي‌كند 7 كلام‌ صدرالمتألّهين‌ در «أسفار» راجع‌ به‌ حشر همۀ موجودات‌ 8 معاد در روز قيامت‌ مجموع‌ نفس‌ و بدن‌ است‌ 9 جميع‌ موجودات‌ رو بسوي‌ مقصد مطلوب‌ در حركت‌ هستند 10 آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر انسانها، شياطين‌، حيوانات‌ و نباتات‌ 11 آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر جميع‌ موجودات‌ 12 طبقات‌ پنجگانۀ موجودات‌ ممكنه‌ در كلام‌ صدرالمتألّهين‌ 13 بيان‌ اجمالي‌ حشر اين‌ طبقات‌ 14 تمام‌ ممكنات‌ بر حسب‌ غريزۀ خود طالب‌ خداوند هستند 15 بيان‌ وظائف‌ چهار ملك‌ مقرّب‌ پروردگار