معادشناسی - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/03

توضیحاتموضوع :ترس از مرگ 1 دو نظريّۀ متفاوت‌ از ابن‌ سينا و صدر المتألّهين‌ دربارۀ كيفيّت‌ حدوث‌ نفس‌ 2 عقيدۀ ابن‌ سينا در مبدأ آفرينش‌ نفس‌ انسان‌ 3 عقيدۀ ملاّ صدرا در مبدأ آفرينش‌ نفس‌ انسان‌ 4 كيفيّت‌ احاطۀ فرشتگان‌ به‌ انسان‌ 5 معنی روایت«زیرک ترین مؤمنان ،آگاه ترین آنان به مرگند.» 6 عدم امکان معرفت به احوال پس از مرگ مگر با تجرید 7 مردن‌ يقيني‌ترين‌ امري‌ است‌ كه‌ با آن‌ به‌ مثابۀ امور مشكوكه‌ رفتار مي شود. 8 علّت‌ حقيقي‌ ترس‌ و فرار مردم‌ از مرگ‌ 9 مؤمن‌ بواسطۀ ربط‌ با خداوند هيچ‌ نگراني‌ از مرگ‌ ندارد. 10 اشتياق‌ مؤمن‌ به‌ مرگ‌