معادشناسی - جلسه19

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/22

توضیحاتموضوع:شهادت أعضا وجوارح در قیامت 1 علت بسته شدن دهان و سخن گفتن دست‌ها در قيامت 2 حقيقت معناي تكلم، ابراز مافي‌الضمير است 3 كيفيت تكلم دست‌ها و شهادت پاها در روز قيامت 4 شهادت گوش و چشمان و پوست‌هاي بدن در روز قيامت 5 شهادت اعضاء و جوارح اختصاص به دشمنان خدا دارد 6 اعضاء و جوارح داراي حيات و شعور هستند 7 تمام موجودات داراي حيات و علم و قدرت مي‌ باشند 8 علم انسان به حقايق موجودات اندك است 9 به حقايق و اسرار جز علام الغيوب كسي مطلع نيست 10 شهادت اعضاء و جوارح براي دوزخيان است