تفسیر آیه نور - جلسه6

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/07/30

توضیحاتقاعده: «العلمُ بالعلّة من العلمِ بالمعلول، علمٌ بها من جهةٍ». عبارت متین یعقوب بن اسحاق کندی. ابیات رفیع شبستری در عدم شناخت خدا از غیر خدا. شیخ بهائی: «غایت سیر علماء راسخین، رسیدن به اسماء و صفات خداست». مراتب چهارگانه علم و معرفت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی. ابوعلی سینا: «جَلَّ جَنابُ الحَقِّ أن یَکونَ شَریعَةً لکُلِّ وارِدٍ». شیخ شهاب الدّین سهروردی: «نَواحِ القُدس دارٌ لایَطَؤُها الجاهِلونَ». نظر کردن در آیات آفاقی و انفسی حق تعالی.