سالک آگاه - جلسه1

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1409/10/14

توضیحاتکتاب مصباح الشّریعه و انتساب مطالب آن به امام صادق علیه السّلام. سرگذشت فضیل بن عیاض. عبادت فضیل در زمان راهزنی. توبۀ فضیل. مسلمان شدن یهودی به جهت توبۀ فضیل. موعظۀ فضیل به هارون و وزیرش. توبۀ بِشر حافی. سهو شهید ثانی و تعدّی صاحب روضات الجنّات به ایشان. اشکالی بر صاحب روضات الجنّات. فراموشی استادِ شرح لمعه، به سبب بی‌ادبی به شهید ثانی. هر کلامی غیر از کلام معصوم قابل ردّ و نقد است امّا محترمانه. تأثیر اختلاف افراد و شرائط و جریانات در کیفیّت اوامر و نواهی . رعایت ادب و احترام به بزرگان دین، علّت وصول بسیاری از بزرگان به مقامات عالیه. احترام مرحوم قاضی نسبت به عمامه. احترام مرحوم قاضی به فرزندان خود به جهت انتساب آنها به رسول اللَه. احترام مرحوم قاضی به حرم سیّد‌الشّهداء علیه ‌السّلام و زوّار آن حضرت.