مواعظ رمضان 1397 - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/04

توضیحات1 ايّامي كه روزه گرفتن در آن واجب است از يك دهم سال هم كمتر است . 2 روزه گرفتن برمسافر جايز نيست و گناه محسوب مي شود . 3 پيامبر أكرم هيچگاه درسفر روزه واجب و مستحبّ نگرفته اند . 4 عدّه اي از اصحاب كه درسفر,تمرّد از أمر رسول اكرم(صلی اللَه علیه وآله وسلم) نموده و روزه خود را افطار نكرده بودند عصاة معرّفي شدند . 5 مقدّس مآبي باعث نافرماني از أوامر خدا و رسول مي گردد و هيچ فرقي بين زمان ما و زمان پيغمبر أكرم(صلی اللَه علیه وآله وسلم) نيست . 6 دأب پيغمبرأكرم اين بود كه نمازها را در اوقات خاصّ خود مي خواندند و روايات دراين باره زياد است . 7 فتواي شيخ طوسي درتهذيب مبني بر بطلان نماز عشاء قبل از وقت آن . 8 اهميّت فراوان خواندن نماز عشاء در وقت آن و فتواي علماء بر وجوب روزه گرفتن براي كسي كه نماز عشاء را نخوانده است .