سالک آگاه - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/10/05

توضیحاتموضوعات این مجلس :‌ وظیفۀ عالم دینی در آیات قرآن. عالم نباید مردم را به سوی خود دعوت کند. روایاتی در فضیلت علما. روایت شفیعان روز قیامت. روایت «وُزِّنَ مِدادُ العُلَماءِ بدِماء الشّهداء» . سند روایت « مِدادُ العُلَماءِ أفضلُ من دِماء الشّهداء» از طریق مرحوم علاّمه طهرانی. روایت «علمای امّت من مثل انبیای بنی‌اسرائیل‌اند». روایت «کراهت تعظیم نمودن غیر علما». استدراج عالمی نجف دیده و قیاس آن با عارفی شوریده. عبارت مرحوم مجلسی راجع به مقدّس اردبیلی رضوان اللَه علیهما. خطر غرورِ ناشی از علم. تغییر نعمت‌های الهی به واسطۀ تغییر صفات نفسانی. زحمات علاّمه حلّی برای حفظ شریعت. شیخ انصاری در مسائل حِکَمی افراد را به ملاّ هادی سبزواری ارجاع می‌دادند. داستان مرجعیّت میرزا محمّدحسن شیرازی. داستان مراجعۀ شیخ محمّد بهاری جهت تقلید از میرزا محمّدتقی شیرازی رضوان اللَه علیهما. تعطیلی دروس حکمت و فلسفه و عرفان در حوزه‌ها. قدغن بودن عرفان، یعنی قدغن بودن نام امیرالمؤمنین. احوالات حوزۀ نجف و تأسّف مرحوم علاّمه. عواملی که باعث شد نتوانند علاّمه طهرانی را از نجف بیرون کنند. مضیقه‌ها و اتّهاماتی که مرحوم قاضی و علاّمه طباطبائی و امثالهم تحمل کردند. «الظّالم سَیفی، أنتَقِمُ به و أنتَقِمُ منه». إخبار علاّمه طهرانی از ایجاد حوزۀ مرضیّ امیرالمؤمنین علیه السّلام در نجف. باید حفظ شریعت کرد نه حفظ شخصیّت و مقام. وجوب حرکت طلاّب علوم دینی بر اساس علم و عمل. تغییر و تحوّل روش دروس حوزه توسط استعمار.غرب‌زدگی برخی از اساتید فلسفه.