ادعیۀ ماه رجب

مداح مداح شماره 1

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم یا ذاالمنن السابغة»