ادعیه و زیارات

ادعیۀ ماه رجب (تعداد بخشها: 13)

مداح مداح شماره 1

توضیحاتمجموعه قرائت های ادعیه ماه رجب که خواندن آنها در ماه رجب خیلی مستحب است و بزرگان به آن توصیه نمودند: اللهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک، خاب الوافدون، اللَهم إنی اسئلک صبر الشاکرین لک، اللَهم انی اسئلک بالمولودَین فی رجب و...

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «یا من ارجوه»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «خاب الوافدون»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک صبر الشاکرین لک»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «یا من یملک حوائج السائلین»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم انی اسئلک بالمولودَین فی رجب»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «الحمد لله الذی اشهدنا مشهد أولیائه»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم یا ذاالمنن السابغة»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «یا من ارجوه»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «خاب الوافدون»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک صبر الشاکرین لک»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «یا من یملک حوائج السائلین»

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب ـ «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»