ادعیۀ ماه رجب - جلسه

مداح مداح شماره 2

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «یا من یملک حوائج السائلین»