توضیحاتسخنرانی آیة اللَه حائری شیرازی به مناسبت رحلت علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان اللَه علیه قدّس اللَه سرّه