مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در نیمه شعبان سال 1418 هـ.ق