مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه حضرت علی اصغر محرم سال 1420هـ.ق