شرح دعای ابوحمزه - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/04

توضیحاتمعرفت، وابسته به ارتباط بین دو شیء. بیان «برهان لمّ» در معرفت و ربط بین دو شیء. بیان «برهان إنّ» در معرفت و ربط بین دو شیء. بیان «برهان مافوق لمّ» در معرفت و ربط بین دو شیء. راه‌های دستیابی به معرفة اللَه. کیفیّت دستیابی به معرفت اجمالی در حدیث اعرابی. معرفت اجمالی، همان دین العجائز و ضعیفان است!. سیر آفاقی، همان دین العجائز است و از معلول به علّت رسیدن!. معرفت تمام موجودات به خداوند از پشت پرده و از راه دور. شناخت محدود علّت از راه شناخت معلول. تمثیل مولانا دربارۀ غفلت مردم از حضور علّت در دل هر معلول. معرفت به معالیل، مصداق بارز آیه ﴿يناىون من مكان بعيد﴾. معرفت خداوند از راه معلول، معرفتی است ناقص و من وجه. معرفت به حقّ‌المعرفة را باید طلب کرد. استحسان معرفت اجمالی و عدم رجحان آن نزد شارع. خدا را باید در همه جا دید، چشم بگشا و ببین!. تفسیر حدیث امیرالمؤمنین در باب رؤیت خداوند در همه چیز. تفسیر فقراتی از ذیل دعای عرفه. حضور ذات حق در دل هر شیء. نور چراغ معالیل، وامدار نور خورشید عالمتاب. تمثیلی در باب راه‌جویان به معرفت اجمالی. غیر خدا را چه توان است بر معرّفی کامل خدا؟!. حضور همیشگی خداوند و عدم غیبت او. ابیات فروغی بسطامی در باب حضور خداوند. با حضور خداوند در دل هر موجود، همه جا مسجد و طهور است. کورست چشمی که خدا را بر خود مراقب نبیند!. خسران برخی و سود برخی دیگر در بازار دنیا. محبّت خداوند، بهترین سود بندگانْ در دنیای فانی. چرایی تقدّم معرفت به خداوند بر معرفت به رسول خدا نه بالعکس. دالّ و مدلول بودن خداوند. در بحث اتّحاد عاقل و معقول. دعوت به معرفت تام و عدم اکتفا به معرفت ناقص.