شرح دعای ابوحمزه - جلسه3

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/05

توضیحاتسرعت اجابت خداوند، هنگام دعای بندگان. عدم اجابت، کاشف از عدم تحقّق دعا. کندی و سستی انسان‌ها در اجابت دعوت الهی. شگفتی اجابت سریع خداوند در قبال سستی بندگان!. سرعت عطای خداوند، بعد از درخواست بندگان. علّت استنکاف انسان در قرض‌الحسنه دادن. چند برابر شدن انفاق در نظام تکوین. ملکیّت مطلقۀ خداوند متعال نسبت به بنده و دارایی وی. سختی انفاق بر دلبستگان به دنیا. وصیّت یکی از صحابه به انفاق اموالش پس از مرگ. علّت رجحان انفاق قبل از مرگ بر وصیّت به انفاق اموال. نمونه‌ای از وصیّت‌های بی‌فائده!. بقای مال انفاق شده نزد خداوند متعال. انفاق رسول خدا. فرمایش عجیب امیرالمؤمنین علیه السّلام در باب مهلت دادن به عاصیان. عاقبت اجحاف در حقّ کارگر زحمت‌کش. مصداقی از کیفیّت تربیت در مکتب تربیتی اسلام. در دسترس بودن بیواسطه حضرت حق. مناجات یعنی نجوا کردن و آرام صحبت کردن. خالی بودن دست در صورت امید بستن به غیر خداوند. واگذار نکردن پروردگار بندگان را به مردم. برقرار کردن راه محبّت و دوستی با بندگان در عین غنی و بی‌نیازی پروردگار از ایشان. حلم و عفو پروردگار در مقابل جرم و گناه ما.