مبانی اخلاق - جلسه11

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/25

توضیحاتدستور قرآن مبنی بر کمک به یکدیگر در انجام کارهای خیر و اجتناب از محرّمات. حکم فقهی تعاون و کمک در امور خیر. حرمت شرعی اعانۀ بر گناه و کار حرام. حرمت معاملۀ‌ امور حلال برای مصارف حرام. حرمت تشبّه به کفّار و برخی از احکام پوشش اسلامی. حرمت ربا و هرگونه مشارکت و کمک در این مسئله. احکام خرید و فروش و ساختن مجسّمه و عروسک.  حرمت شدید کمک و اعانۀ بر ظلم و ستم.