تدبیر ونظام اجتماعی - جلسه64

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/11/05

توضیحاترعايت نظم و تدبير در امور شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة .العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – متقن‌ترين و راقي‌ترين اقسام حكومت‌ها در طول تاريخ، حكومتي است كه بر اساس محوريت توحيد و حق مي‌باشد. 2 – نقص و عدم تكامل معرفت بشري در تدوين و وضع قوانين. 3 – در حكومت انبياء الهي و ائمه هر يك از قوانين بدون دخالت جنبه‌هاي نفساني و مصلحت‌انديشي‌ها از مبدأ وحی و ولايت اتخاذ و بيان مي‌شود. 4 – بيان حكايتي مبني بر تحقق حقيقت معناي ولايت در وجود علّامه طهراني. 5 – در حالي كه پايه و نظام عالم تكوين و تشريع بر اساس نظم و تدبير مي‌باشد چگونه امام صادق عليه السلام تحقق معناي عبوديت را در عدم تدبير عبد مي‌دانند. 6 – توضيحي راجع به عالم تكوين و تشريع. 7 – تك تك انسانها قابليت عبور و طي مراحل كماليه از ادراك مقام اسماء و صفات كليه و رسيدن به مقام ذات پروردگار را دارا مي‌باشند. 8 – مقايسه‌اي ميان ديدگاه و نگرش عرفاي الهي و افراد عادي نسبت به عالم هستي و جريانات آن.