ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - جلسه194

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/12/29

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق