آیین رستگاری - جلسه3

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1407/02/02

توضیحاتسِرّ در هر منزل و مرحله‏ای با منزل و مرحلۀ دیگر متفاوت است. کشف اسرار الهی موجب قهر پروردگار است. تحریم فواحش مصداقی از غیرت الهی در پنهان نمودن زشتی‏هاست. اسراری که بین بنده و پروردگار است مختصّ اوست. حالات و مدرکات سالک مصداقی از اسرار الهی است. یکی از ضررهای اِفشای اسرار بسته شدن راه دیگران است. یکی دیگر از ضررهای اِفشای اسرار عُجب و خودپسندی است. در مقام تعلیم نیز امام باقر علیه السّلام را عجب و خودپسندی نمی‏گرفت. پیدا شدن عارضۀ نسیان و فراموشی در بعضی از بزرگان. یکی دیگر از ضررهای اِفشای اسرار محروم شدن از وصول به مقصود است. قیمت انسان به حقیقت واقعی اوست که مرکز ادراکات معنوی است. یکی از مصادیق کتمان سرّ مخفی داشتن حالات و مکاشفات است . یکی دیگر از مصادیق کتمان سرّ مخفی نمودن استاد و دستورات و تکالیف سلوکی اوست. تقاضای افراد وارد شده در سلوک مختلف است. راه عرفان و لقاء خدا و سلوک بازیچه نیست. شرک و کفر و نفاق، قلب را ضایع می‏کند. تکالیف و دستورات الهی، نفس انسان را عوض می‏کند.