امور عامه - فریده ۱-۴:‌ سایر ابحاث وجود وعدم - جلسه80

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات17. غرر في الجعل