کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه175

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/12/24

توضیحاتشرح فقره: فقال: اما اللواتی فی الریاضه: فایاک ان تاکل ما لا تشتهیه. 1 بیان معنای لغوی ریاضت واصطلاحی آن در نزد اهل معرفت. 2 بیان حقیقت معنای زهد و تقوا و تصور نادرست افراد از آن. 3 در بسیاری از موارد نفس زهد وتقدس ظاهری افراد براساس تمایلات وخواسته های نفسانی می باشد. 4 با رشد سطح معرفت وبینش افراد دیگر جایی برای افراد مقدس نما متزهد باقی نمی ماند. 5 تصور نادرست افراد از حقیقت مسیر سیر وسلوک الهی و دستورات آن و صعب وسخت دانستن آن. 6 اتکا و توجه به پروردگار متعال عبارتست از اتکا وتوجه به نظام عالم هستی. 7 تبین علت ظهور وتجلی اسماء وصفات الهی در نظام هستی. 8 داشتن الفت ومودت و انس با اقربا ودوستان از دستورات موکد اسلام به شمار می رود. 9 لزوم اظهار محبت مرد به همسر خویش. 10 نظام عالم تکوین مبدأ و منشأ برای جعل و تشریع همه احکام می باشد. 11 رسیدن به امیال وخواست های نفسانی از دریچه راه ومسیر سیروسلوک خیانت به مکتب می باشد. 12 بیان برخی از حقوق متقابل میان زن وشوهر. 13 بیان حکمت تشریع مساله ازدواج براساس نیاز روح ونفس. 14 در اسلام اصل وپایه در مساله ازدواج بر اساس ازدواج داوئم بوده است وازدواج موقت منحصر به موارد ضرورت و اضطرار می باشد. 15 رسیدن به اسرار و تحقق باطنی آثار مساله ازدواج فقط با ازدواج دائم محقق میشود. 16 دیگاه نادرست برخی از افراد نسبت به مساله ازدواج موقت وسیاسی دانستن حکم آن. 17 خلیفه ثانی براساس اجتهاد ونظر خویش متعه عمره تمتع وازدواج موقت را حرام کرد. 18 راه ومسیر سیروسلوک الهی مطابق و براساس نظام عالم تکوین وظرفیت های وجودی افراد تشریع و تنظیم شده است. 19 چرا راه ومسیرسیروسلوک الهی آسانترین وبی خطر ترین راه ها وطرق در رسیدن به تکامل وبفعلیت در آوردن استعدادات می باشد. 20 مراد از عافیت در ادعیه وفرمایشات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام چه می باشد. اللَهم انی اسئلک العافیة. 21 راه ومسیر سیر وسلوک الهی همه افراد را در هر موقعیت وجایگاهی به رسیدن به بالاترین مدارج کمال نسبت به جایگاه وموقعیت آنها دعوت می نماید. 22 بیان برخی از مسائل بسیار مهم نسبت به مساله خواب و زمان آن از دیدگاه اولیاءالهی. 23 توصیه وتاکید بسیار زیاد مرحوم حداد رضوان اللَه علیه بر بیدار بودن افراد حتی اطفال در بین الطلوعین. 24 واقعه عاشورا در طول تاریخ بشریت قضیه ای منحصر به فرد بوده و قیاس و تشبیه هر واقعی با آن جایز نمی باشد.