عنوان بصری

ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی (تعداد جلسات: 8)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق
(جهت مشاهده جلسات گذشته، به گروه شرح دعای ابوحمزه ثمالی مجموعه سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد مراجعه فرمایید.)

تاریخ سخنرانی 1432/10/11

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق (جهت دریافت فایل صوتی جلسات گذشته مراجعه شود به قسمت شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد)

تاریخ سخنرانی 1432/10/25

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق (جهت دریافت فایل صوتی جلسات گذشته مراجعه شود به قسمت شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد)

تاریخ سخنرانی 1432/11/10

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق (جهت دریافت فایل صوتی جلسات گذشته مراجعه شود به قسمت شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد)

تاریخ سخنرانی 1432/12/29

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق

تاریخ سخنرانی 1433/01/28

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق

تاریخ سخنرانی 1433/05/01

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق

تاریخ سخنرانی 1433/05/22

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق

تاریخ سخنرانی 1433/06/27

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق و خصوصیات مربوط به اشهر ثلاثه(رجب شعبان رمضان)