عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
194

حکم اللَه و فعل اللَه بودن قول و فعل اولیاء الهی - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج194 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق