عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
194

حکم اللَه و فعل اللَه بودن قول و فعل اولیاء الهی - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج194 - آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق