ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - جلسه196

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/05/01

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق