عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
196

اولیاء الهی مظهر تام اسماء کلیه الهی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق