ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - جلسه198

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/06/27

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق و خصوصیات مربوط به اشهر ثلاثه(رجب شعبان رمضان)