عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
198

إشراف عینی اولیاء الهی بر مصالح و مفاسد

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق و خصوصیات مربوط به اشهر ثلاثه(رجب شعبان رمضان)