عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
198

إشراف عینی اولیاء الهی بر مصالح و مفاسد - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج198 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق و خصوصیات مربوط به اشهر ثلاثه(رجب شعبان رمضان)